שאלה הגדרת Mono / ASP.NET 4.0 על Apache2 / אובונטו: מארח וירטואלי?


אני מנסה ההתקנה Mono / ASP.NET 4.0 בשרת Apache שלי (אשר פועל על אובונטו). עד כה, אני כבר בעקבות כמה הדרכות / סקריפטים שסופק כאן, ו כאן.

נכון לעכשיו:

 • Apache 2.2 מותקן (נגיש באמצעות 'localhost')
 • Mono 2.10.5 מותקן

עם זאת, אני נאבקת להגדיר את אפאצ 'י כראוי ... כנראה את הגדרת הווירטואלי מארח לא עושה את העבודה ואת הפנייה plugin mod_mono, וגם זה אפילו מושך מקור מן המדריך הנכון. כאשר ההגדרה Virtual Host מצביעה על '\ srv \ www \ localhost', ברור שהיא מושכת תוכן במקום 'var / www /', שאותו מצאתי הוא DocumentRoot המשמש כמארח וירטואלי.

אני יכול לאשר:

 • "/opt/mono-2.10/bin/mod-mono-server4" קיים.
 • מארחים וירטואליים הקובץ נקרא, שכן ביטול ההערה ב httpd.conf הראשי שינה את ספריית השורש מ 'htdocs' ל 'var / www /'
 • ההתקנה מונו היא לפחות מסוגל למחצה של הפעלת ASP 4.0, כפי שמעידים על ידי הפעלת XSP, לנווט 0.0.0.0:8080 / וקבלת דף ASP.NET סגנון שגיאה עם "מונו ASP 4.0.x" בתחתית.

מישהו יכול להצביע על איך לתקן את התצורות האלה ולקבל מונו מקושר עם Apache?

הנה ההגדרות שלי ומידע רלוונטי:

/usr/local/apache2/conf/httpd.conf:

#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
# In particular, see 
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned. 
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo_log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache2" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache2/logs/foo_log".

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk. If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
#
ServerRoot "/usr/local/apache2"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to 
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#

<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch. 
#
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
#
User daemon
Group daemon

</IfModule>
</IfModule>

# 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#

#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#

ServerAdmin david@localhost

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#

ServerName localhost:80

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/usr/local/apache2/htdocs"

#
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories). 
#
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of 
# features. 
#
<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order deny,allow
  Deny from all
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#

#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "/usr/local/apache2/htdocs">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  Options FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride None

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Order allow,deny
  Allow from all

</Directory>

#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html
</IfModule>

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being 
# viewed by Web clients. 
#
<FilesMatch "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  Satisfy All
</FilesMatch>

#
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog "logs/error_log"

#
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#
LogLevel warn

<IfModule log_config_module>
  #
  # The following directives define some format nicknames for use with
  # a CustomLog directive (see below).
  #
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

  <IfModule logio_module>
   # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
  </IfModule>

  #
  # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
  # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
  # container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
  # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
  # logged therein and *not* in this file.
  #
  CustomLog "logs/access_log" common

  #
  # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
  # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
  #
  #CustomLog "logs/access_log" combined
</IfModule>

<IfModule alias_module>
  #
  # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to 
  # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client 
  # will make a new request for the document at its new location.
  # Example:
  # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar

  #
  # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
  # access content that does not live under the DocumentRoot.
  # Example:
  # Alias /webpath /full/filesystem/path
  #
  # If you include a trailing / on /webpath then the server will
  # require it to be present in the URL. You will also likely
  # need to provide a <Directory> section to allow access to
  # the filesystem path.

  #
  # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. 
  # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
  # documents in the target directory are treated as applications and
  # run by the server when requested rather than as documents sent to the
  # client. The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
  # directives as to Alias.
  #
  ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/apache2/cgi-bin/"

</IfModule>

<IfModule cgid_module>
  #
  # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
  # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
  #
  #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>

#
# "/usr/local/apache2/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "/usr/local/apache2/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

#
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value. If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
#
DefaultType text/plain

<IfModule mime_module>
  #
  # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
  # filename extension to MIME-type.
  #
  TypesConfig conf/mime.types

  #
  # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
  # file specified in TypesConfig for specific file types.
  #
  #AddType application/x-gzip .tgz
  #
  # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
  # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
  #
  #AddEncoding x-compress .Z
  #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
  #
  # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
  # probably should define those extensions to indicate media types:
  #
  AddType application/x-compress .Z
  AddType application/x-gzip .gz .tgz

  #
  # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
  # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
  # or added with the Action directive (see below)
  #
  # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
  # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
  #
  #AddHandler cgi-script .cgi

  # For type maps (negotiated resources):
  #AddHandler type-map var

  #
  # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
  #
  # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
  # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
  #
  #AddType text/html .shtml
  #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>

#
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
#MIMEMagicFile conf/magic

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or 0 for unlimited
# Default setting is to accept 200 Ranges
#MaxRanges 0

#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it, 
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted 
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off

# Supplemental configuration
#
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be 
# included to add extra features or to modify the default configuration of 
# the server, or you may simply copy their contents here and change as 
# necessary.

# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf

# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf

# Fancy directory listings
#Include conf/extra/httpd-autoindex.conf

# Language settings
#Include conf/extra/httpd-languages.conf

# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf

# Real-time info on requests and configuration
#Include conf/extra/httpd-info.conf

# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include conf/extra/httpd-manual.conf

# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf

# Various default settings
#Include conf/extra/httpd-default.conf

# Secure (SSL/TLS) connections
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
#
# Note: The following must must be present to support
#    starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#    but a statically compiled-in mod_ssl.
#
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

* /usr/local/apache2/conf/extra/httpd-vhosts.conf *

#
# Virtual Hosts
#
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at 
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#

<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
 ServerAdmin david@localhost
 DocumentRoot "/srv/www/localhost"

  # MonoServerPath can be changed to specify which version of ASP.NET is hosted
  # mod-mono-server1 = ASP.NET 1.1 / mod-mono-server2 = ASP.NET 2.0
  # For SUSE Linux Enterprise Mono Extension, uncomment the line below:
  # MonoServerPath localhost "/opt/novell/mono/bin/mod-mono-server2"
  # For Mono on openSUSE, uncomment the line below instead:
  MonoServerPath localhost "/opt/mono-2.10/bin/mod-mono-server4"

  # To obtain line numbers in stack traces you need to do two things: 
  # 1) Enable Debug code generation in your page by using the Debug="true" 
  #  page directive, or by setting <compilation debug="true" /> in the 
  #  application's Web.config
  # 2) Uncomment the MonoDebug true directive below to enable mod_mono debugging
  MonoDebug localhost true

  # The MONO_IOMAP environment variable can be configured to provide platform abstraction
  # for file access in Linux. Valid values for MONO_IOMAP are:
  #  case
  #  drive
  #  all
  # Uncomment the line below to alter file access behavior for the configured application
  MonoSetEnv localhost PATH=/opt/mono-2.10/bin:$PATH;LD_LIBRARY_PATH=/opt/mono-2.10/lib:$LD_LIBRARY_PATH;
  #
  # Additional environtment variables can be set for this server instance using 
  # the MonoSetEnv directive. MonoSetEnv takes a string of 'name=value' pairs 
  # separated by semicolons. For instance, to enable platform abstraction *and* 
  # use Mono's old regular expression interpreter (which is slower, but has a
  # shorter setup time), uncomment the line below instead:
  # MonoSetEnv localhost MONO_IOMAP=all;MONO_OLD_RX=1

  MonoApplications localhost "/:/srv/www/localhost"
  <Location "/">
    Allow from all
    Order allow,deny
    MonoSetServerAlias localhost
    SetHandler mono
    SetOutputFilter DEFLATE
    SetEnvIfNoCase Request_URI "\.(?:gif|jpe?g|png)$" no-gzip dont-vary
   </Location>
   <IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/javascript
   </IfModule>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
  DocumentRoot "/usr/local/apache2/docs/dummy-host.example.com"
  ServerName dummy-host.example.com
  ServerAlias www.dummy-host.example.com
  ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error_log"
  CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
  DocumentRoot "/usr/local/apache2/docs/dummy-host2.example.com"
  ServerName dummy-host2.example.com
  ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error_log"
  CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

מונו-פלט:

root@david-ubuntu:~# mono -V
Mono JIT compiler version 2.6.7 (Debian 2.6.7-5ubuntu3)
Copyright (C) 2002-2010 Novell, Inc and Contributors. www.mono-project.com
  TLS:      __thread
  GC:      Included Boehm (with typed GC and Parallel Mark)
  SIGSEGV:    altstack
  Notifications: epoll
  Architecture: amd64
  Disabled:   none

8
2017-09-24 04:35


תשובות:


אם התקנת את זמן הריצה של מונו, אז מה שאתה צריך לעשות את היישומים העבודה היא ליצור קישור סמלי להתקנה החדשה של מונו ... ו מונו V בעת כתיבת במקום לעזוב את הגירסה 2.6.7 באמצעות גרסה 2.10 , הקישור שתיצור הוא כדלקמן:

  ln -s -f /opt/mono-2.10/bin/mono /usr/bin/mono

1
2018-01-29 11:15

האם המודול נטען כראוי?

 • LoadModule mono_module /path/to/mono/module/mod_mono.so

כמו כן, עליך להוסיף זאת בתצורה שלך:

 • יישום AddType / x-asp-net .aspx .אשx .asmx .ascx .asax .config .ascx
 • DefaultI

יישומים (מארחים וירטואליים) מוגדרים ב- .webapp files => hostname.com.webapp

<apps>
    <web-application>
        <name>Name of site</name>
        <vpath>/</vpath>
        <path>/path/to/root/</path>
        <vhost>hostname.com</vhost>
    </web-application>
</apps>

וכדי לטעון את קבצי ה- .web, הוסף זאת לתצורה שלך:

 • ברירת מחדל / נתיב / אל / dir / עם / webappfiles

אני מקווה שזה עוזר או atleast נקודת לך בכיוון הנכון.


0
2017-10-28 07:53

אני יודע שאלה זו ישנה, ​​אבל מה עם זה:

 1. התקן את mod_mono

  sudo apt-get התקנת libapache2-mod-mono mono-apache-server4

2.Configure mod_mono

sudo nano /etc/apache2/mods-available/mod_mono.conf

AddType application/x-asp-net .aspx .ashx .asmx .ascx .asax .config .ascx
DirectoryIndex index.aspx

Include /etc/mono-server4/mono-server4-hosts.conf
 1. הגדרת מארח וירטואלי שלך

הכן את המדריך הציבורי שלך

mkdir /home/alduin/www

הפוך את המדריך שלך לקריא על ידי Apache

sudo chown -R www-data:www-data /home/alduin/www

צור קובץ תצורה של Apache

/etc/apache2/sites-available/default

ServerName yourdomain.co.uk
ServerAlias www.yourdomain.co.uk
ErrorLog /var/log/apache2/yourdomain.co.uk-error.log
CustomLog /var/log/apache2/yourdomain.co.uk-access.log combined
DocumentRoot /home/alduin/www/
 MonoServerPath yourdomain.co.uk "/usr/bin/mod-mono-server4"
 MonoDebug yourdomain.co.uk true # disable it in production
 MonoApplications yourdomain.co.uk "/:/home/alduin/"

<Location "/">
 Allow from all
 Order allow,deny
 MonoSetServerAlias yourdomain.co.uk
 SetHandler mono
 SetOutputFilter DEFLATE
 SetEnvIfNoCase Request_URI "\.(?:gif|jpe?g|png)$" no-gzip dont-vary

 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/javascript

איתחול

sudo service apache2 restart

לקבלת מידע נוסף, בדוק את הפוסט הזה: http://r2d2.cc/2014/03/25/asp-net-mvc-under-linux-with-mono/


0
2018-01-28 23:14